Udział w spółce z o.o. a majątek wspólny małżonków

Niejednokrotnie zdarza się, że w czasie trwania małżeństwa jeden z małżonków nabywa udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo powszechności tego rodzaju praktyki, orzecznictwo i doktryna przez wiele lat nie mogły wypracować jednolitego stanowiska w tym przedmiocie.

Powyższe zdaje się rozstrzygać uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. sygn. akt III CZP 32/16, zgodnie z której tezą, jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku. Zdaniem Sądu Najwyższego określenie przynależności tego składnika majątkowego do majątków małżonków, wymaga sięgnięcia do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „k.r.o.”), normujących stosunki majątkowego małżonków pozostających w ustroju ustawowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 33 k.r.o., do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W wyżej cytowanym przepisie zawarty jest katalog zamknięty składników majątkowych wchodzących w skład majątku odrębnego małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym, co z kolei powoduje, że do majątku odrębnego mogą przynależeć jedynie te przedmioty, które zostały w tym przepisie wyszczególnione. Pozostałe składniki majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa (a dokładnie w czasie trwania wspólności ustawowej) przez oboje małżonków lub jednego z nich należą do majątku wspólnego małżonków. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w treści uzasadnienia cytowanej uchwały, wszelkie wątpliwości dotyczące przynależności danego przedmiotu do majątków małżonków należy rozstrzygać na korzyść majątku wspólnego. Co więcej, istnieje domniemanie faktyczne, iż przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Domniemanie to może zostać obalone przez wykazanie, że nabycie nastąpiło ze środków finansowych, stanowiących majątek osobisty.

Tym samym, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabyte ze środków należących do majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego, ponieważ nie można ich zaliczyć do majątku osobistego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s