Prawo ubezpieczeniowe

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • profesjonalną pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentacji w każdym stanie zaawansowania sprawy, począwszy od postępowania likwidacyjnego/przedsądowego skończywszy na sądowym postępowaniu cywilnym, z możliwością równoległego prowadzenia postępowania karnego
  • dochodzenie roszczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia ubezpieczeniowego, jak również dochodzenie roszczeń na podstawie zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia typu NNW, autocasco, etc.
  • prowadzenie postępowań o zapłatę odszkodowania za szkodę w mieniu, w szczególności dotyczących kosztów naprawy pojazdu w razie wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej, utraty rynkowej wartości pojazdu, kosztu najmu pojazdu zastępczego, odszkodowania za skradziony pojazd, kosztów wszelkiego rodzaju remontów mieszkania/budynku/lokalu gospodarczego na skutek nieszczęśliwych zdarzeń
  • dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą na osobie, w szczególności zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, zwrotu utraconego dochodu, renty na zwiększone potrzeby, renty wyrównawczej, ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za ewentualną dalszą szkodę, jaka może ujawnić się w przyszłości