Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej, w szczególności analiza prawna umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • sprawy subsydiarnych roszczeń odszkodowawczych za obrażenia doznane w wyniku wypadku przy pracy
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy
  • sprawy związane z ochroną pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, czy też w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • sprawy związane z ochroną pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • sprawach o przyznanie rent z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, czy też emerytur lub zasiłków